కాలిబాట- పరుగుల మూట

కాలిబాట- పరుగుల మూట

ఈ దారి ఎన్ని కాలాలని దాచినదో,
ఎందరి యవ్వనాలని చూచినదో
ఎందరి ఆనందాలలో మురిసినదో 
ఎందరి భారాలను మోసినదో
ఎందరి కన్నీరు తుడిచినదో
ఎందరి హృదయాలని తేలిక పరిచినదో
ఎన్ని రంగులు మారినదో
ఎన్ని తరాలని పలకరించినదో
ఇది
హరితముతో నిండి,
హరిణాలతో కూడి
బిగ్ క్రీక్ నది వెంట నేలమీద పాకుతూ
వంతెనల క్రిందుగా
వంతెనలు కలుపుతూ
అల్లనల్లన సాగె
అల్ఫారెట్ట కాలిబాట
మా పరుగుల మూట.

Image may contain: tree, plant, sky, outdoor and nature
Image may contain: tree, plant, outdoor and nature
Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s