అర్ధ భాగం 

 

నీవు

కటిక చీకటిలో తచ్చాడుతుంటే
ఒక చిరుదివ్వెనైనాను

గ్రీష్మంలా వేగిపోతుంటే
చిన్ని శీతల పవనమైనాను

శిశిరం లా రాలిపోతుంటే
వసంతమై తిరిగొచ్చాను

కఠిన పాషాణం ల శిధిలమైపోతుంటే
ఒక శిల్పమై స్వరాగాలు పలికించాను

మంచుబిందువులా కరిగిపోతుంటే
వసుధ నయి వడ్డిపట్టాను

అలవై చెదిరిపోతుంటే
చెలియలి కట్టనై చెంత నిలిచాను

మౌనమై శూన్యం లోకి జారిపోతుంటే
మౌనిలా నీలో అర్ధనై పరమార్ధమై నిలిచాను!!

 

– సంధ్యా యల్లాప్రగడ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s