హిమాలయములు!!

హిమాలయములు

అద్భుత సౌందర్య సంపదల నిలయమా ,

అనిర్వచ ఆనందాలు పండించు శికర సమూహమై,

రాశిభూతమైన సర్వ సంపదలభౌతిక రూపమై,

మురిసితివి నీవు హరునకు ప్రియమైన ఆవాసమై,

జగములనేలు జగదంబ పుట్టినిలై,

హరికి మిగుల ప్రాణమై, బదిరికా వనమై,

మహోన్నత ఉత్తుంగ తురంగ తరంగమై

సురగంగ నృత్యాల వేదికై,

యక్ష గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషులకు ఆలవాలమై,

పవిత్ర జలముల మేటి సెలయేటిల కంజారమై,

హొయలు మీర సొగసు చూపు జలపాతముల సంవాసమై,

ఆధ్యాత్మికతను పండించిన భూమికై

మహా యోగులకు ధావనై,

మానవ మేధకు అందని రహస్యాల కూటమై,

సర్వ ప్రాణులకు మిక్కిలి ప్రియమై, సంవాసమై,

భారతవనికి కట్టని గోడవై

మురియు ఓ సమాశ్రయమా, సద్మమా….

హిమముకు సమాశ్రయమా,

హిమాలయమా నీకిదే మా వందనము.

(Glimpse of Himalayas)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s