అతిధిగా భరణి

మొదటి సారి వారిని 2013 లో తానా లో కలిశాను. అప్పటికి మిథునం వచ్చి, US అంతా ఢంకా మ్రోగించింది. వారిని చూడగానే, నేను చెప్పిన మాట “అద్భుతః”, అనగానే నవ్వేశారు హాయిగా. అంత నిరాడంబర సెలిబ్రిటీ మరొకరు మనకు కనిపించటము అరుదు. నిన్నటి సోమవారం భరణి గారు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మాతో గడపటానికి ఉదయమే వచ్చారు… రావటం రావటం మాకు “తిరుపతి ప్రసాదం“ అని నాచేతికి ఇచ్చారు. ఆ చైత్ర శుద్ధ తదియ నాడు,…