గతంలో గారెలు

  గారెలకు తెలుగువారికి సంబంధం అనాదిగా ఉన్నది. అసలు మాములుగా పిండివంటలు అంటే గారెలు బూరెలు అని కదా అంటారు. గారెలు ఇష్టపడని వారు ఉండరు. గుండమ్మ కథ లో జమున గారెలు వండుకోవాలనేగా వెళ్లి అసలు రహస్యం కనిపెట్టేసింది. గారెలతో పెరుగు గారెలు మరీ రుచి. ఆవడ, దహి వడ,, పెరుగుగారే పేరు ఏమైనా రుచి అదే, వస్తువు అదే… అసలు పెరుగు గారెలు చేయటం ఒక కళ. ఒక ఆర్టిస్ట్ పెయింటింగ్ గీసినట్లు, ఒక…