వెండిచీర:

వెండిచీర: ఈ ఉదయము అట్లాంటా నగరము వెండి చీరను సింగారించుకుంది- హరి నివాస పాలసంద్రము పొంగిపొరలి వచ్చినట్లుంది- కైలాసపు హరుని శిరస్సు నుంచి జాలువారిన గంగ హిమమును తోడు తెచ్చుకున్నట్లుంది- మార్గశిర పౌర్ణమి వెన్నెలలు తెరలు తెరలుగా పరుచుకున్నట్లుంది- పండు ముతైదువ పండుగకోసం వరిపిండి ఆరబోసినట్లుంది- మల్లెల వనమంతా ఓక్కసారిగా గుప్పున విచ్చికున్నట్లుంది- పత్తి పంటకాపుకొచ్చినట్లుంది- కుండలోని గడ్డపెరుగు గలగల నవ్వినట్లుంది- ఆకులురాలిన చెట్లను మంచు ఏంజిల్స వచ్చి పరామర్శించినట్లుంది- ఆకాశము నుంచి హంసలు బారులు బారులుగా…