మా గురుంచి

కొంచం కవిత్వం, కొంచం సాహిత్యం, కొద్దిగా ప్రజాసేవ, పూర్తి సాధన … జీవితం ఏమిటి అన్న  ప్రశ్న…. సమాధానం వెతుక్కుంటూ… సాగుతున్న జీవితం… అహం వదిలి,వదలాలనే  , ఆత్మ శోధన దిశగా ప్రయాణం… గమ్యం తెలియదు… సాగుతున్న, సాగిస్తున్న ప్రయాణం….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s