#అమ్మఆలోచనలు

#అమ్మఆలోచనలు కుర్తాళం పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారు పుర్వాశ్రమంలో అమ్మ భక్తులలో ఒకరు. వారు జిల్లేళ్ళమూడి వెళ్ళినప్పుడు వారితో కృష్ణబిక్షు అన్న బాగవతోత్తముడు కూడా వచ్చాడు. ఈ కృష్ణభిక్షు గొప్ప సాధకుడు. ఆయన భగవాను రమణ మహర్షిని, కావ్యకంఠ గణపతి ముని ని కూడా సేవించుకున్న పుణ్యాత్ముడు. ఆయనకు కొన్ని విషన్స్ వచ్చేవి. దానికి తోడు ఆయనకు తర్డు (మూడవ నేత్రం) ఐ జ్ఞానం ఉండేది. ఆయన గురువు ఆయనను అడిగారుట “అమ్మ…

#అమ్మఆలోచనలు

ఒక భక్తుడు ఒక సారి భగవాను వద్దకు వచ్చి తనని ఎవరో దూషిస్తున్నారని చెప్పాడు. భగవాన్ వినట్లుగా ఊరుకున్నారు. ఆ భక్తుడు ఆగలేక “భగవాన్ అనవసరంగా అంత తిడుతుంటే నాకు కోపం వస్తున్నది. ఎంత ఆపుకుందామన్నా ఆగటం లేదు. ఏంచెయ్యాలా?” అన్నాడు. భగవాన్ నవ్వుతూ “ నీవు గూడా వారితో కలసి తిట్టుకో. సరిపోతుంది” అన్నారు. అందరూ నవ్వారు. “సరిపోయింది. నన్ను నేను తిట్టుకోవాలా?” అన్నాడా భక్తుడు. “అవునయ్యా! నీ శరీరాన్ని కదా వారు దూషించేది. కోపతాపాల…

#అమ్మఆలోచనలు

#అమ్మఆలోచనలు మంత్రము దీక్ష వంటివి గురువులు శిష్యులకు ఇవ్వటం లోకసామాన్యం కాని అమ్మ విషయంలో అలా కాదు. ఎవరైనా వచ్చి మంత్ర దీక్ష ఇవ్వమంటే అమ్మను అడిగితే “మనస్సే మంత్రం. నాన్నా! ఏ మాటైనా మంత్రం మస్ససిద్ధి ఉంటే…” అనేది అమ్మ. అమ్మ మాటే మంత్రం. మరో మంత్రం ఎందుకు? లలితా నామాలలో కూడా “శ్రీమాత” అన్నదే మోదటి నామము. అలాంటి అమ్మ మంత్రదీక్ష లిచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఉపనయనమైనప్పుడు అమ్మ వటువుకు గాయత్రి దీక్ష నిచ్చింది….

#అమ్మఆలోచనలు

#అమ్మఆలోచనలు ఒకసారి ఒక భక్తుడు రమణ మహర్షిని సందర్శించాడు. ఆభక్తునికి రమణుల ఉపదేశమైన “నిన్ను నీవు తెలుసుకో?” అన్న విచారమార్గం నచ్చదు.కాని ఆయన మిత్రులు రమణుని సందర్శించ నిశ్చయించుకున్నారు.  అందుకని వారితో కలిసి అరుణాచలం వచ్చాడు. రమణాశ్రమములో రమణమహర్షిని సందర్శించాడు. ఆయన భగవాను వద్దకు వచ్చాడు“భగవాను మీరు “నిన్ను నీవు తెలుసుకో” అని చెబుతారు. నాకు తెలుసు. ఆ మార్గం నాకు నచ్చదు. నాకు దేవుడి మీద భక్తి ప్రేమ ఉన్నాయి. నారాయణుడు సర్వం. ఏకో నారాయణ. ఇది చాలా?”భగవాను చిరునవ్వుతో “చాలును”…

#అమ్మఆలోచనలు

జిల్లేళ్ళమూడి వెళ్ళిన వారికి అమ్మ భోజనం పెట్టడం అనుభవమే. నేటికీ ఆ అన్నదాన మహాయజ్ఞం సాగుతూనే ఉంది. ఎవ్వరు వచ్చి అమ్మ ముందు భోజనం చెయ్యమని చెప్పేది. అక్కడ లేని వారికీ, దూరాన ఉన్న పరమభాగవతోత్తములకూ కూడా అమ్మ అన్నం పెట్టేది. అది మనకు తెలియదు. అది విశ్వరహస్యం. అమ్మ మరి విశ్వజనని కాబట్టి, ఆమె తన బిడ్డలందరికీ భోజనం పెట్టేది. అమ్మ లక్ష్మ మందికి ఒకే బంతిలో భోజనం చేస్తూంటే చూడాలని ఉంది అని కదూ…