చెలి నీ స్నేహం 

చెలి నీ స్నేహం
_________
ఈ ఉదయపు నీరెండలా వెచ్చగా తగిలింది నీ స్నేహం!
ఈ దేవగన్నేరు పువ్వుల సువాసనలా పవిత్రంగా తోచింది నీ సహవాసం !
ఈ ఏప్రిల్ చలిలా వణికించ ప్రయత్నించింది నీ కోపం !
నీ కాలి మువ్వల చప్పుడు కి తొలకరి జల్లు తో తడిసిన పుడమిలా గగురు పొడిచింది !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s